read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoTRUNG TÂM SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ ƯD CNTTKẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - KHÓA 3, NGÀY 06/5/2018

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - KHÓA 3, NGÀY 06/5/2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 30/QĐ-GDTX

Phú Yên, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ sau phúc khảo kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT trình độ cơ bản Khóa 03 - Ngày 06/5/2018

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHÚ YÊN

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin; Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc thành lập Trung tâm sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT trực thuộc Trung tâm GDTX Phú Yên;

Căn cứ kết quả của Hội đồng thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT trình độ cơ bản và nâng cao Khóa ngày 06/5/2018 tổ chức thi tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX Phú Yên và kết quả chấm phúc khảo theo Quyết định số 27/QĐ-GDTX ngày 15/5/2018 của Trung tâm GDTX Phú Yên về thành lập ban chấm thi phúc khảo kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản khóa 03 - ngày 06/5/2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng BDCMNV-THNN của Trung tâm GDTX Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả và cấp chứng chỉ bổ sung cho 01 thí sinh đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT trình độ cơ bản khóa ngày 06/5/2018 có tên sau:

TT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Điểm thi

Tổng kết

LT

TH

TB

Xếp loại

1

K0234

TRẦN QUỐC NHUẬN

16.4.1957

Nam

Phú Yên

7,5

5.0

6.25

Đạt

 

Điều 2. Phòng BDCMNV-THNN và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

-   Sở GDĐT Phú Yên;

-   Phòng KT-KĐCLGD-Sở GDĐT;

-  Lưu: TCHC, BDCMNV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Nguyễn Quốc Toản

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2475400
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
188
878
3052
2463343
21512
20069
2475400

IP: 3.91.79.74
20-03-2019 01:30:37